تریپل اچ اینترنشنال

  حلّ و فصل اختلافات

  • مذاکره: (Negotiation)

  این موسسه آمادگی دارد تا در خصوص مذاکرات داخلی و بین المللی خدمات ظرفیت سازی و همچنین همراهی با کارفرمایان متعدد را داشته باشد. در این خصوص تا به حال مذاکرات داخلی و بین المللی چندین شرکت کارفرمایی، پیمانکاری و مهنسی مشاور در خصوص مناسبات و مداکرات پیش از عقد قرارداد، پس از امضاء قرادراد و در حین اجرای پروژه، هنگام تحویل پروژه و نهایتاً برای حل و فصل اختلافات پس از تحویل پروژه توسط تیم همکاران موسسه به اجرا درآمده است.

  • میانجی گری – سازش: (Mediation / Conciliation)

  از آنجا که این روش حل و فصل اختلافات در کشور ايران بسیار جدید است، این موسسه آمادگی دارد تا با تعریف پروژه های مرتبط، برای سازمان های ذیربط برنامه های ظرفیت سازی و فرهنگ سازی روش های میانجی گری و سازش را به اجرا درآورد.

  • مرجع رسیدگی به اختلاف: (Adjudication)

  از آنجا که این روش حل و فصل اختلافات در کشور ايران بسیار جدید است، این موسسه آمادگی دارد تا با تعریف پروژه های مرتبط، برای سازمان های ذیربط برنامه های ظرفیت سازی و فرهنگ سازی روش مرجعیت رسیدگی به اختلاف را به اجرا درآورد.

  • داوری: (Arbitration)

  حضور یکی از چهره های شناخته شده داوری در راس هرم مدیریتی موسسه و همچنین همراهی متخصصان پر سابقه داوری در جایگاه همکار موسسه، اهمیت و جایگاه این مقوله را در این موسسه نمایان می کند. از آنجا که طبق قوانین ایران ارجاع اختلاف به داوری (چه داوری سازمانی و چه داوری موردی) در قالب درج شرط داوری در قرارداد یا موافقت نامه مجزای داوری مجاز دانسته شده است، اختلافات متعدد در قراردادهای صنعت، احداث، و انرژی توسط اعضای هیات مدیره و همکاران این موسسه داوری شده است.

  
  .
  قوانین و مقررات پیوندهای مفید مطالب مفید
  © 2016 Tripleh-int.com. All rights reserved.  |   Designed by Devz Group